Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä,joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. - Suomen Työnohjaajat ry

 

Työnohjaus on tavoitteellinen ja luottamuksellisuuteen perustuva prosessi. Työnohjauksen tavoitteena on ammatillinen kasvu, työssäjaksamisen huomioiminen ja itsestään ihmisenä ja ammattilaisena oppiminen ja oivaltaminen. Työnohjauksen keskeinen työväline on ohjaajan ja ohjattavien välinen vuorovaikutus, ohjattavat ovat oman työnsä ammattilaisia ja työnohjaaja ohjaa prosessia. 

 

Työnohjaus on oivalluttamista omassa osaamisessaan, soveltamista ja suhtautumista, itsetuntemuksesta innostumista, ammatillisuutta ja arvojen aktiivista kuuntelua. Työnohjauksella voidaan ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita, selvittää konflikteja, jakaa asiakastyön tunnekuormaa ja ennenkaikkea työntekijöille mahdollistetaan luottamuksellinen tavoitteellinen prosessi kehittyä ja oppia tuntemaan itseään paremmin. 

 

 

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa lähdetään lähestymään yksilön tavoitteita olemassa olevia voimavaroja vahvistamalla. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista luottamuksellisesti organisaation ulkopuolisen henkilön kanssa. Työnohjauksessa nostetaan tietoiseksi ohjattavan omat vahvuudet, joita hyödynnetään tavoitteiden ja kehityskohteiden työstämiseen. 

 

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on tavoitteellista, vaihtoehtoisten näkökulmien ja ratkaisumallien tutkimista dialogisessa suhteessa muiden kanssa. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella omaa työtä ja siihen liittyviä ja vaikuttavia taustatekijöitä laajemmin, hyödyntäen muiden osallistujien näkökulmia asiaan. 

 

Työyteisötyönohjaus

Koko työyhteisöä/tiimiä koskeva ohjausprosessi, ryhmän esihenkilö on mukana tapaamisissa. Työnohjaus on työyksikön työn ja toiminnan parempaan hahmottamiseen ja toimivuuteen tähtäävää ohjausta käsittelemällä työyhteisön yhteistyöskentelyyn ja työyhteisötaitoihin liittyviä asioita. Jakamalla kokemuksia ja ammatillista osaamistaan työyhteisön keskinäinen luottamus lisääntyy, työn tavoitteet ja erilaiset roolit työyhteisössä selkiintyvät. Työyhteisötyönohjauksessa työnohjaaja ja yhteisön esimies tekevät tiivistä yhteistyötä. 

 

Krisityönohjaus

Kriisityönohjauksessa paneudutaan sananmukaisesti akuutteihin, kuormitusta lisääviin tilanteisiin, joissa työntekijän ta työyhteisön työ- ja toimintakyky on hetkellisesti uhattuna. Kriisityönohjaus on työstä tai työyhteisöstä esiin nousevien ongelmien, haasteiden ja stressitekijöiden käsittelyä. Kyse voi olla vaativasta asiakastilanteesta, akuutista muutostilanteesta, työpaikan työntekijä suhteista, työyhteisötaitojen puutteesta, epäselvistä pelisäännöistä, yhteishenkiongelmista tms. Kriisityönohjaus on lyhytkestoisempi prosessi kuin perusmuotoinen työnohjaus ja käsittää tyypillisesti 1–5 ohjauskertaa.